Stichting Zien

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL:

Aldus is vastgelegd in de statuten bij de oprichting van de stichting op 3 november 2005.

Een subsidie van € 400.000,= vormde de aanzet voor de oprichting van de stichting. Deze was bedoeld om scholen en andere not-for profit organisaties aan te sluiten op glasvezel infrastructuur. Er was een rechtspersoon noodzakelijk om de vraag van alle organisaties die hiervoor in aanmerking wilden komen te bundelen, middels Europese aanbesteding in de markt te zetten en de (voor) financiering voor het project te regelen.

De stichting ging voortvarend te werk. En ZeelandNet Zakelijk nam haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. De inschrijving van ZeelandNet deed recht aan de maatschappelijke bedoelingen van de stichting om zonder winstoogmerk breedbandaansluitingen tot stand te brengen voor beoogde not-for-profit organisaties. ZeelandNet zou later van eenzelfde opstelling blijk geven.

Met inzet van de subsidie kon aan potentieel gegadigden een aantrekkelijke aanbieding worden gedaan. De maandlasten als gevolg van de initiële investering werden zowat gehalveerd. Scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s van boven en beneden de Schelde, alle bibliotheekvestigingen en een beperkt aantal scholen voor primair onderwijs maakten gebruik van het aanbod voor de breedbandaansluiting en een collectieve internet aansluiting met ruime capaciteit.

Een maand na oprichting van de stichting werd al een mantelovereenkomst met ZeelandNet gesloten. Op basis daarvan sloten 18 besturen voor ca. 100 vestigingen een individueel contract met ZeelandNet. ZIEN I was een feit. De looptijd van alle overeenkomst was gelijk: 84 maanden tot april 2013.

Voor de financiering van de Europese aanbesteding kon door de stichting gebruik worden gemaakt van gunstige voorwaarden geboden door scholengroep Pontes.  Uit de lage maandelijkse bijdragen van deelnemende organisaties werd deze lening terugbetaald en bescheiden gespaard voor realisatie van de doelen van de stichting.

In 2010 onderneemt de stichting ZIEN nieuwe stappen voor het realiseren van haar doelstelling. Scholen die geen gebruik hadden gemaakt van  de mogelijkheid van ZIEN I werd de gelegenheid geboden dit opnieuw te doen. Opnieuw vond vraagbundeling en een Europese aanbesteding plaats, opnieuw deed ZeelandNet een aanbieding waarin zij blijk gaf van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Januari 2011 werd een nieuwe mantelovereenkomst gesloten. Door het gebrek aan subsidie waren de condities financieel minder aantrekkelijk dan bij ZIEN I. Maar dat weerhield 8 besturen er niet van om voor ca. 70 vestigingen een individueel contract met ZeelandNet te sluiten.

Tegelijkertijd spande de stichting zich in om gunstige deals voor deelnemers te realiseren voor de ondersteuning van onderwijskundige toepassingen. Voor ondersteuning van technische bedrijfsprocessen (o.a. telefonie via internet, levering van ICT apparatuur en ondersteuning daarbij) bleek dit te voorzien in een behoefte.  Aan verdere ontwikkeling van inhoudelijke  diensten bleek de behoefte zeer gering. De stichting besloot zich daarom verder toe te leggen op het ondersteunen van platform-achtige activiteiten (technisch en inhoudelijk) bij de deelnemers al dan niet in samenwerking met ZeelandNet.

Eind 2012 werd door de stichting en ZeelandNet actie ondernomen gericht op het verlengen van de mantelovereenkomst ZIEN I. In februari 2013 werd deze in de vorm van een addendum op de oorspronkelijke overeenkomst ondertekend. ZeelandNet had zich wederom van haar maatschappelijke betrokken zijde laten zien.

Tarieven voor deelnemers bleven ongewijzigd. De internet toegang werd verdubbeld, de prijs werd zelfs iets verlaagd. Bij het samengaan van meerdere deelnemers op één locatie (brede school) wordt de aansluiting per maand goedkoper, gelijk aan de regeling in ZIEN II. Inmiddels hebben de meeste besturen de individuele overeenkomsten weer getekend. De looptijd van de nieuwe overeenkomsten is zo gekozen deze gelijk afloopt met de expiratie datum van de overeenkomsten van ZIEN II. De stichting kan dan gelijktijdig voor zowel deelnemers ZIEN I als ZIEN II met ZeelandNet onderhandelen over een nieuwe mantelovereenkomst. Het onderscheid tussen ZIEN I en II zal dan vervallen.

 

fiber

RELATIE STICHTING EN DEELNEMERS

1. Aangaan van individuele overeenkomst
Het aangaan van een individuele overeenkomst door een partij met ZeelandNet welke gebaseerd is op de Raamovereenkomst afgesloten tussen de stichting ZIEN en ZeelandNet betekent dat de betreffende partij geacht wordt eveneens een individuele overeenkomst aan te gaan met de stichting ZIEN. Deze overeenkomst met ZIEN heeft dezelfde looptijd als de overeenkomst tussen partij en ZeelandNet.
2. Maandelijkse bijdrage
Op basis van de overeenkomst met ZIEN is deelnemer per aangesloten locatie een maandelijkse bijdrage aan de stichting ZIEN verschuldigd.
3. Bekostiging van de stichting
Deze maandelijkse bijdrage is bestemd voor de bekostiging van door de stichting eenmalige gemaakte kosten voor vraagbundeling, contractafsluiting, etc. en voor de structurele activiteiten van de stichting: toezicht houden op adequate uitvoering van de overeenkomst en de communicatie daarover met deelnemers, inbrengen van de wensen van de deelnemers bij het afsluiten van vervolgraamovereenkomsten.
4. Beëindiging overeenkomst
De overeenkomst met de stichting ZIEN kan alleen tussentijds worden beëindigd indien er sprake is van vervallen van de glasvezelaansluiting op de locatie. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient te worden gericht aan de Stichting ZIEN t.a.v. de secretaris,
5. Bijdrage per locatie
Maandelijkse bijdrage aan Stichting ZIEN per aangesloten locatie

  • Bibliotheek klein: 15,=
  • Bibliotheek middel / PO aansluiting (Zien I): 17,50
  • PO aansluiting (ZIEN II): 19,=
  • Bibliotheek groot / VO aansluiting: 27,50
  • ROC aansluiting: 35,=
6. Contracten met derden
Het staat deelnemers vrij om contracten te sluiten met derden voor het leveren van diensten via de ZIEN infrastructuur. Deelnemende partij blijft onverkort verantwoordelijk voor het not-for-profit karakter van het ZIEN netwerk. Deelnemer dient een externe partij derhalve erop te wijzen dat oneigenlijk en /of commercieel gebruik van de verbindingen niet toegestaan is en dat periodiek hierop wordt toegezien.