BEWAREN KOLOM RELATIE STICHTING DEELNEMERS

RELATIE STICHTING EN DEELNEMERS

[accordions]
[accordion title=”1. Aangaan van individuele overeenkomst”] Het aangaan van een individuele overeenkomst door een partij met ZeelandNet welke gebaseerd is op de Raamovereenkomst afgesloten tussen de stichting ZIEN en ZeelandNet betekent dat de betreffende partij geacht wordt eveneens een individuele overeenkomst aan te gaan met de stichting ZIEN. Deze overeenkomst met ZIEN heeft dezelfde looptijd als de overeenkomst tussen partij en ZeelandNet. [/accordion]
[accordion title=”2. Maandelijkse bijdrage”] Op basis van de overeenkomst met ZIEN is deelnemer per aangesloten locatie een maandelijkse bijdrage aan de stichting ZIEN verschuldigd. [/accordion]
[accordion title=”3. Bekostiging van de stichting”] Deze maandelijkse bijdrage is bestemd voor de bekostiging van door de stichting eenmalige gemaakte kosten voor vraagbundeling, contractafsluiting, etc. en voor de structurele activiteiten van de stichting: toezicht houden op adequate uitvoering van de overeenkomst en de communicatie daarover met deelnemers, inbrengen van de wensen van de deelnemers bij het afsluiten van vervolgraamovereenkomsten. [/accordion]
[accordion title=”4. Beëindiging overeenkomst”] De overeenkomst met de stichting ZIEN kan alleen tussentijds worden beëindigd indien er sprake is van vervallen van de glasvezelaansluiting op de locatie. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient te worden gericht aan de Stichting ZIEN t.a.v. de secretaris, [/accordion]
[accordion title=”5. Bijdrage per locatie”] Maandelijkse bijdrage aan Stichting ZIEN per aangesloten locatie

  • Bibliotheek klein: 15,=
  • Bibliotheek middel / PO aansluiting (Zien I): 17,50
  • PO aansluiting (ZIEN II): 19,=
  • Bibliotheek groot / VO aansluiting: 27,50
  • ROC aansluiting: 35,=

[/accordion]
[accordion title=”6. Contracten met derden”] Het staat deelnemers vrij om contracten te sluiten met derden voor het leveren van diensten via de ZIEN infrastructuur. Deelnemende partij blijft onverkort verantwoordelijk voor het not-for-profit karakter van het ZIEN netwerk. Deelnemer dient een externe partij derhalve erop te wijzen dat oneigenlijk en /of commercieel gebruik van de verbindingen niet toegestaan is en dat periodiek hierop wordt toegezien.
[/accordion]
[/accordions]