Over Stichting Zien

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL GESTELD:

  • zorg te dragen voor de totstandkoming van breedbandverbindingen voor het beroeps-, voortgezet- en primair onderwijs en overige not for profit instellingen in Zeeland;
  • zorg te dragen voor de ontwikkeling van onderwijskundige toepassingen die van deze verbindingen gebruik maken;
  • voorts te doen al hetgeen met het voorafgaande rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aldus is vastgelegd in de statuten bij de oprichting van de stichting op 3 november 2005.

fiber

Vernieuwde overeenkomst

2017 / 2018 : GEHEEL VERNIEUWDE OVEREENKOMST VOOR LEVERING VAN MANAGED ETHERNET EN INTERNET DIENSTEN VOOR HET ZEEUWSE ONDERWIJS EN NON-PROFIT ORGANISATIES.

In plaats van een nieuwe zogenaamde mantelovereenkomst af te sluiten tussen de stichting ZIEN en DELTA welke bindend zou zijn voor alle deelnemers, besloten partijen tot het ontwikkelen van een model-overeenkomst rechtstreeks af te sluiten tussen elke afzonderlijke deelnemer en DELTA. Met veel succes is deze in mei 2018 aan alle deelnemers aangeboden. Alle deelnemers besloten gebruik te maken van de nieuwe modelovereenkomst. Naast waardering voor het zakelijke aspect betekende het ook erkenning en waardering voor de wijze waarop DELTA met haar dienstverlening het onderwijs c.a. in Zeeland wil blijven ondersteunen.

De rol van de stichting ZIEN is in de nieuwe opzet gelijk gebleven: belangenbehartiger van de collectieve belangen van de deelnemers in hun relatie met Delta. Ook DELTA hecht grote waarde aan deze onafhankelijke en kritische rol van de stichting.

Haar positie is wel veranderd. Zoals gezegd, er bestaat niet langer een mantelovereenkomst tussen de stichting en DELTA op basis waarvan individuele overeenkomsten met alle deelnemers werden afgesloten. Elke deelnemer heeft nu een individuele overeenkomst met Delta met de modelovereenkomst als basis. Daarnaast bestaat niet meer zoals voorheen een directe contractuele relatie tussen de deelnemers en de stichting. Deelnemers dragen niet langer een verplichte maandelijkse vergoeding aan de stichting ZIEN af. Als deelnemers belang hechten aan de rol van de stichting ZIEN, maken zij dit kenbaar aan DELTA en betalen daarvoor aan DELTA een kleine vergoeding. Op haar beurt draagt DELTA deze vergoeding over aan de stichting ZIEN. Om wederzijdse prestaties ordentelijk te regelen sloten DELTA en Stichting ZIEN een overeenkomst.

De rol van stichting ZIEN in de toekomst:

  • Als vertegenwoordiger van deelnemers periodiek overleg voeren met DELTA over uitvoering van de overeenkomst.
  • Inzage krijgen in alle gegevens en het analyseren ervan om de prestaties van DELTA voor het collectief en voor deelnemers afzonderlijk te kunnen beoordelen.
  • Uitvoeren van trendonderzoek op het gebied van ICT voor het onderwijs.
  • Voeren van onderhandelingen over aanpassingen voor de modelovereenkomst.

 

History ZIEN

De aanzet

Een subsidie van € 400.000,= vormde de aanzet voor de oprichting van de stichting. Deze was bedoeld om scholen en andere not-for profit organisaties aan te sluiten op glasvezel infrastructuur. Er was een rechtspersoon noodzakelijk om de vraag van alle organisaties die hiervoor in aanmerking wilden komen te bundelen, middels Europese aanbesteding in de markt te zetten en de (voor) financiering voor het project te regelen.

De stichting ging voortvarend te werk. En ZeelandNet Zakelijk nam haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. De inschrijving van ZeelandNet deed recht aan de maatschappelijke bedoelingen van de stichting om zonder winstoogmerk breedbandaansluitingen tot stand te brengen voor beoogde not-for-profit organisaties. ZeelandNet zou later van eenzelfde opstelling blijk geven.

Met inzet van de subsidie kon aan potentieel gegadigden een aantrekkelijke aanbieding worden gedaan. De maandlasten als gevolg van de initiële investering werden zowat gehalveerd. Scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s van boven en beneden de Schelde, alle bibliotheekvestigingen en een beperkt aantal scholen voor primair onderwijs maakten gebruik van het aanbod voor de breedbandaansluiting en een collectieve internet aansluiting met ruime capaciteit.

Overeenkomst Zeelandnet

Een maand na oprichting van de stichting werd al een mantelovereenkomst met ZeelandNet gesloten. Op basis daarvan sloten 18 besturen voor ca. 100 vestigingen een individueel contract met ZeelandNet. ZIEN I was een feit. De looptijd van alle overeenkomst was gelijk: 84 maanden tot april 2013.

Voor de financiering van de Europese aanbesteding kon door de stichting gebruik worden gemaakt van gunstige voorwaarden geboden door scholengroep Pontes.  Uit de lage maandelijkse bijdragen van deelnemende organisaties werd deze lening terugbetaald en bescheiden gespaard voor realisatie van de doelen van de stichting.

Voortzetting 2010

In 2010 onderneemt de stichting ZIEN nieuwe stappen voor het realiseren van haar doelstelling. Scholen die geen gebruik hadden gemaakt van  de mogelijkheid van ZIEN I werd de gelegenheid geboden dit opnieuw te doen. Opnieuw vond vraagbundeling en een Europese aanbesteding plaats, opnieuw deed ZeelandNet een aanbieding waarin zij blijk gaf van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Januari 2011 werd een nieuwe mantelovereenkomst gesloten. Door het gebrek aan subsidie waren de condities financieel minder aantrekkelijk dan bij ZIEN I. Maar dat weerhield 8 besturen er niet van om voor ca. 70 vestigingen een individueel contract met ZeelandNet te sluiten.

Tegelijkertijd spande de stichting zich in om gunstige deals voor deelnemers te realiseren voor de ondersteuning van onderwijskundige toepassingen. Voor ondersteuning van technische bedrijfsprocessen (o.a. telefonie via internet, levering van ICT apparatuur en ondersteuning daarbij) bleek dit te voorzien in een behoefte.  Aan verdere ontwikkeling van inhoudelijke  diensten bleek de behoefte zeer gering. De stichting besloot zich daarom verder toe te leggen op het ondersteunen van platform-achtige activiteiten (technisch en inhoudelijk) bij de deelnemers al dan niet in samenwerking met ZeelandNet.

Verlenging 2012

Eind 2012 werd door de stichting en ZeelandNet actie ondernomen gericht op het verlengen van de mantelovereenkomst ZIEN I. In februari 2013 werd deze in de vorm van een addendum op de oorspronkelijke overeenkomst ondertekend. ZeelandNet had zich wederom van haar maatschappelijke betrokken zijde laten zien.

Tarieven voor deelnemers bleven ongewijzigd. De internet toegang werd verdubbeld, de prijs werd zelfs iets verlaagd. Bij het samengaan van meerdere deelnemers op één locatie (brede school) wordt de aansluiting per maand goedkoper, gelijk aan de regeling in ZIEN II. Inmiddels hebben de meeste besturen de individuele overeenkomsten weer getekend. De looptijd van de nieuwe overeenkomsten is zo gekozen deze gelijk afloopt met de expiratie datum van de overeenkomsten van ZIEN II. De stichting kan dan gelijktijdig voor zowel deelnemers ZIEN I als ZIEN II met ZeelandNet onderhandelen over een nieuwe mantelovereenkomst. Het onderscheid tussen ZIEN I en II zal dan vervallen.[