Website Stichting Zien gaat actiever ingezet worden

De website van Stichting Zien gaat meer worden gebruikt. We zijn hard aan het werken om er voor te zorgen dat alle recente documenten beschikbaar zijn via de website. Maar ook zullen we vaker nieuwsberichten plaatsen op de website, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen, via onze website.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 inzien.
U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Gebruik internetcapaciteit laatste jaar sterk gestegen

In het periodieke overleg van 14 oktober j.l. met ZeelandNet is vastgesteld dat het gebruik van de internetcapaciteit het laatste jaar sterk is gestegen. Daardoor kan de prestatie van het netwerk voor de afzonderlijke deelnemers en alle deelnemers gezamenlijk negatief beïnvloed worden. Het onderzoek door de stichting naar de oorzaken hiervan en de eventueel voor te stellen maatregelen heeft grote prioriteit. Op 12 november 2015 wordt in een extra overleg, waar ook de gebruikersgroep voor is uitgenodigd, alle relevante informatie uitgewisseld. Daarna zal het bestuur nagaan welke actie eventueel gewenst is.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Deelnemers Zien korting op maandelijkse bijdrage

Evenals over het jaar 2014 wordt ook over het jaar 2015 door het bestuur van de stichting ZIEN aan de deelnemers een korting verleend op de maandelijkse bijdrage aan de stichting. Deze korting wordt verrekend met de factuur over het jaar 2015.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Gebruikersgroep adviseert over beveiliging

Stichting ZIEN heeft een gebruikersgroep ingesteld. Doel daarvan is om in nauw overleg met ZeelandNet te adviseren over de beveiliging van het netwerk. Beveiliging is een zaak die permanent de aandacht verdient. Aanleiding voor de instelling van de gebruikersgroep vormde de dDos aanvallen op het netwerk.

Geplaatst in Nieuwsarchief

ZIEN steunt ZINZEO

Het bestuur van de stichting ZIEN steunt ZINZEO. ZINZEO is het initiatief van bovenschoolse coördinatoren in Zeeland en heeft tot doel om door middel van uitwisseling van kennis de mogelijkheden voor ICT in het onderwijs te vergroten. De Stichting ZIEN biedt ZINZEO een eenmalige financiële steun in de opstartfase van hun activiteiten.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Professionaliseren inzet ICT in het onderwijs

Op 1 oktober 2015 vond een bespreking op initiatief van het bestuur van de stichting ZIEN een gesprek plaats met de directie van Kennisnet. Aanleiding voor het gesprek vormden de bestuursakkoorden die in de loop van 2014 tussen de minister van OC&W met de verschillende onderwijskoepels werden afgesloten.

Meer specifiek richtte het gesprek zich op de inspanningen die gedaan moeten worden om de inzet van ICT in het onderwijs verdergaand te professionaliseren. Door het bestuur van ZIEN wordt daarbij ingezet op een sector brede (PO, VO en MBO) benadering. De directie van Kennisnet zag in het gesprek en de Zeeuwse benaderingswijze aanleiding om zich in te spannen voor een versnelling van dit onderwerp op de agenda. Het bestuur van de stichting ZIEN bood aan om zich in te zetten voor Zeeland als pilot regio. Wordt vervolgd.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Overleg met ZeelandNet.

Tenminste 4 x per jaar bespreekt een delegatie van het bestuur van de Stichting ZIEN de lopende gang van zaken met ZeelandNet. Daarnaast vindt 1 á 2 x per jaar overleg plaats tussen systeembeheerders van de deelnemers aan ZIEN en technici van ZeelandNet plaats.

Op 12 september aanstaande vindt overleg plaats tussen directie van ZeelandNet en het voltallige bestuur van de Stichting. Op de agenda staan de volgende zaken:
– wat te doen bij cyber attacks
– de (Zeeuwse) uitdagingen voor het onderwijs : krimp en als gevolg daarvan een afnemend aantal schoolvestigingen en het verkennen van de balans tussen fysieke en digitale onderwijsvormen.

We informeren u over de resultaten.

Geplaatst in Nieuwsarchief